බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය
|

බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය

පලාගල කළුආරච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ පැවති බොදුසවිය වෛද්‍ය සායනය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මඟින් ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන බොදු සවිය වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කළ වෛද්‍ය සායනය පලාගල කළුආරච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේදී පසුගිය දා (28/05/2023) පැවැත්වුණි. කළු ආරාච්චියාගම ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරාධිපති මිල්ලවානේ ආනන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සමස්ත ලංකා බෞද්ධ…