වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023
|

වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023

වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  2023 සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ළමාරක්‍ෂක මණ්ඩලය මගින් ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික “තරු මුතු දරු”  ප්‍රසංගය  සම්මේලනය මගින් පාලනය වන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 17 හි දූදරුවන් 700 සහභාගීත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රධාන ශාලාවේදී  පස්වැනි වරටත් 2023 ඔක්තෝම්බර් මස 15 වෙනි දින අතිඋත්කර්ශයත් පවත්වනු…