“පූජාවලී” සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

“පූජාවලී” සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය – 2022

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතාගේ පූර්ණ උපදේශකත්වයෙන් සහ ගරු උපසභාපති  හා ගරු   මණ්ඩල සභාපති  මහාචාර්ය සුසිරිපාල මාලිමිබඩ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්  ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලය මඟින්  සංවිධානය කල පූජාවලී සමස්ත ලංකා  බෞද්ධ චිත්‍ර සහ ගීත රචනා තරගාවලිය, නැණ කිරණ අධ්‍යාපන තිළිණපත් ප්‍රදාන වැඩසටහන සහ විශ්ව භූෂණ ගෞරව සම්මාන සන්නස්පත්‍ර ප්‍රදාන  වැඩසටහන යන…