බොදුසවිය –  කළුආරච්චියාගම සහ බමුණුගම යන ග්‍රාමයන් අධීක්ෂණ  චාරිකාව
|

බොදුසවිය –  කළුආරච්චියාගම සහ බමුණුගම යන ග්‍රාමයන් අධීක්ෂණ  චාරිකාව

බොදුසවිය –  කළුආරච්චියාගම සහ බමුණුගම යන ග්‍රාමයන් අධීක්ෂණ  චාරිකාව බොදුසවිය ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙස සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපතිතුමාගේ  මූලිකත්වයෙන්  ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිව්වනක් පරිස, ජාතික සංවර්ධන මණ්ඩලය  සහ බොදුසවිය  නිළධාරී මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන්  2023.02.27  දින අනුරාධපුරයේ පලාගල , කළුආරච්චියාගම සහ ඊට යාබඳ  බමුණුගම යන ග්‍රාමයන්හි වගාබිම් 11 ක අධීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කෙරිණි. 011-2691695…