නීරෝගී දිවි පෙවතක් සඳහා දේශීය නිර්මාශ ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන
|

නීරෝගී දිවි පෙවතක් සඳහා දේශීය නිර්මාශ ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

2024.02.17 ජාතික උපදේශක සභාවේ 03 වන රැස්වීම් වාරයවැඩම කරන ලද ස්වාමින් වහන්සේලාපූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද චන්‍ද්‍රකීර්ති ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය දොඩම්ගොඩ පියසිරි ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය අ`ගුලූගල්ලේ සිරි ජිනානන්ද ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය වත්තේවැවේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය ඕමාරේ කස්සප ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය ඉත්තදෙමලියේ ඉන්ද්‍රසාර ස්වාමින් වහන්සේපූජ්‍ය බෙංගමුවේ…